ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Comunicat de presă al Curții de Conturi

16:51 | 28.09.2017 Categorie: Comunicate

Raportul auditului performanței ”Filiera Vinului”

Chişinău, 28 sep. /MOLDPRES/. Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 28 septembrie curent, Raportul auditului performanței Programului de restructurare a sectorului vitivinicol ”Filiera Vinului”.

Industria vitivinicolă în Republica Moldova reprezintă una din ramurile principale ale economiei țării, constituind și o sursă importantă de venit pentru bugetul de stat. Viticultura și vinificația reprezintă domenii de importanță strategică, fapt pentru care Republica Moldova a inițiat  un proces complex de reformare și modernizare a acestui domeniu.

În acest scop, în data de 23.11.2010, Guvernul a încheiat un Contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții (BEI), privind utilizarea unui împrumut în valoare de 75 mil.euro, exclusiv pentru dezvoltarea producerii vinurilor îmbuteliate cu ,,denumire de origine protejată” (D.O.P.) sau ,,indicație geografică protejată (I.G.P.).

Astfel, Curtea de Conturi și-a propus efectuarea auditului performanței Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol „Filiera Vinului” în vederea evaluării performanțelor atinse în cadrul Programului, precum și evaluarea  economicității,  eficienței și eficacității utilizării mijloacelor financiare alocate beneficiarilor acestuia.

 Promotor al Programului a fost desemnat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, iar responsabil de implementarea Programului – Instituția Publică ,,Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol”.

Alocațiile pentru beneficiarii Programului urmau să fie canalizate  prin intermediul a 4 Componente distincte: Componenta I „Linia de credit”; Componenta II „Linia de credit – achiziția strugurilor”; Componenta III „Operațiuni de leasing financiar” și Componenta IV „Laboratoare, educație, formare și dezvoltarea securității alimentelor”.

Scopul Programului potrivit prevederilor Contractului de finanțare a constat în  facilitarea accesului beneficiarilor potențiali din sectorul vitivinicol al RM la resursele financiare oferite de BEI prin intermediul operațiunilor de creditare și operațiunilor de leasing, precum și modernizarea și tehnologizarea întregului lanț valoric al ramurii vitivinicole.

Obiectivele generale ale Programului au constat în:

(i) restructurarea și înființarea plantațiilor de viță de vie - soiuri tehnice;

(ii) mecanizarea și tehnologizarea proceselor viticole;   

(iii) reutilarea și modernizarea fabricilor de prelucrare a strugurilor si de producere a vinului;

(iv) reutilarea industriilor conexe (producerea sticlei, ambalaje din carton, etc.);

(v) reutilarea, echiparea și modernizarea laboratoarelor pentru testarea calității vinului și a laboratoarelor universitare din cadrul instituțiilor de învățământ care pregătesc cadre pentru sectorul vitivinicol.

Perioada de implementare a Programului constituie  anii 2011-2017, iar  beneficiarii eligibili al mijloacelor din Program sunt: întreprinderile vintivinicole; întreprinderile pepiniere; întreprinderile conexe sectorului vitivinicol (ambalaj, etichete, dopuri); instituțiile de învățământ de profil; laboratoarele de control a calității vinurilor.

Chestionarea beneficiarilor de mijloace financiare alocate relevă că, rezultatele Programului sunt apreciate ca pozitive și bine venite în domeniul vitivinicol.

Drept cele mai importante activități realizate care au adus plus valoare au fost considerate: (i) reutilarea și renovarea vinăriilor; (ii) achiziționarea strugurilor, sticlelor, dopurilor, etichetelor și ambalajului; (iii) construcția și dotarea laboratoarelor de oenologie, etc., celelalte activități având un rol mediu sau nesemnificativ.

Verificările auditului au atestat că, deși companiilor vitivinicole li s-a oferit oportunitatea finanțării accesibile în cadrul Programului, pentru a fi soluționate problemele atât pe piața internă, cât și pe piețele externe, monitorizarea necorespunzătoare a implementării Programului de către actorii implicați a generat unele neconformități și carențe, care se rezumă la următoarele:

* echipamentele procurate de Unitate pentru beneficiarii PI în valoare totală de 3,6 mil.lei (echivalentul a 0,2 mil.euro) nu sunt utilizate, fiind stocate pe un termen de până la 18 luni;

* alocarea mijloacelor financiare în lipsa unor calcule justificate/argumentate privind necesarul de echipament a cauzat utilizarea neeficientă a mijloacelor financiare în sumă de 4,2 mil.lei (echivalentul a 0,2 mil.euro);

* bunurile procurate în valoare de 1,63 mil.euro, nu vor contribui la realizarea eficientă a Programului urmare a faptului că valoarea bunurilor nelivrate constituie 0,3 mil.euro, echipamentelor neutilizate – 1,14 mil.euro, echipamentelor utilizate contrar destinației – 0,2 mil.euro;

* lansarea cu întârziere a Componentei III „Operațiuni de leasing” a limitat accesul potențialilor beneficiari la resursele creditului oferit în cadrul Programului;

* monitorizarea insuficientă din partea MAIA și Unității a generat în unele cazuri ineficiența utilizării mijloacelor financiare destinate implementării Programului;

* garanția de rambursare a împrumutului recreditat nu a fost asigurată pe deplin de către Ministerul Finanțelor, fiind acceptate în gaj utilaje și bunuri vechi și uzate moral în valoare de 1,5 mil.euro.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

Secția relații externe și comunicare, Curtea de Conturi a Republicii Moldova