ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

DISPOZIŢIA nr.3 din 15 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

16:06 | 15.04.2021 Categorie: Oficial

Chişinău, 15 apr. /MOLDPRES/. În conformitate cu art.22 din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

DISPUNE:

Termene de procedură

1. Pe durata stării de urgență, termenele de prescripţie şi termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit Hotărârii Parlamentului nr. 49 din 31 martie 2021.

Executarea silită

2. Procedurile de executare silită privind:

2.1. executarea documentelor executorii privind litigiile locative;

2.2. urmărirea salariului şi altor venituri, cu excepţia documentelor executorii ce vizează încasarea pensiei alimentare, se suspendă de drept. Calcularea dobânzilor şi a penalităţilor în cadrul procedurilor de executare silită pe perioada stării de urgență se suspendă.

3. În restul cazurilor, activitatea de executare silită continuă numai dacă este posibilă respectarea actelor de dispoziţie ale Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, în scopul ocrotirii drepturilor la viaţă şi la integritate fizică ale participanţilor la executarea silită.

4. Pe perioada stării de urgență nu pot fi urmărite:

4.1. bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, care sunt indispensabile traiului debitorului persoană fizică și membrilor familiei sale, destinate întreținerii unui mod de trai rezonabil, cu condiția ca valoarea fiecăruia dintre aceste bunuri să nu depășească 5000 lei;

4.2. bunurile copiilor debitorului;

4.3. ordinele, medaliile, alte semne distinctive cu care au fost decorați debitorul sau membrii familiei sale;

4.4. produsele alimentare necesare debitorului și membrilor familiei sale timp de 3 luni, iar dacă debitorul se ocupă exclusiv cu agricultura, alimentele necesare până la noua recoltă, animalele destinate obținerii mijloacelor de subzistență și furajele necesare pentru aceste animale până la noua recoltă;

4.5. inventarul agricol, inclusiv animalele de muncă, furajele pentru aceste animale și semințele pentru cultura pământului, dacă debitorul se ocupă cu agricultura, în măsura necesară continuării lucrărilor în agricultură;

4.6. combustibilul, cărbunele, lemnele necesare debitorului și membrilor familiei sale pentru prepararea bucatelor şi încălzirea locuinței calculate ca pentru 3 luni de iarnă;

4.7. obiectele de cult religios, portretele de familie, verighetele sau alte obiecte care au o valoare sentimentală sau personală, cu excepția bijuteriilor sau altor obiecte de lux;

4.8. obiectele necesare debitorului pentru a-şi continua exercitarea profesiei sau ocupației;

4.9. mijloacele de transport speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, obiectele indispensabile persoanelor cu dizabilități și cele destinate îngrijirii bolnavilor;

4.10. autovehiculul, dacă acesta este în mod indispensabil necesar debitorului și membrilor familiei sale;

4.11. bunul imobil cu destinație locativă în care debitorul are viza de domiciliu, cu condiția că debitorul și soţul/soţia, copilul minor, inclusiv cel adoptiv, sau persoana aflată la întreţinerea debitorului nu au o altă locuință în proprietate sau în folosință;

4.12. animalele de companie, cu excepția celor crescute în scopuri comerciale.

5. În cazul documentelor executorii privitoare la creanțele a căror valoare nu depășește 15 salarii medii pe economie, urmărirea bunurilor imobile ale debitorului poate fi făcută numai dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are bunuri urmăribile, dar acestea nu pot fi valorificate sau nu pot acoperi valoarea creanței urmărite. Refuzul nejustificat al debitorului de a furniza executorului judecătoresc informațiile, lămuririle și dovezile necesare, precum și furnizarea cu rea-credință de informații incomplete în legătură cu existența și valoarea unor bunuri mobile ori a unor venituri de natură a fi valorificate în vederea acoperirii integrale a creanței permit declanșarea urmăririi silite imobiliare chiar dacă valoarea creanței nu depășește 15 salarii medii pe economie.

Cauze penale, civile și de contencios administrativ și contravenționale

6. În perioada stării de urgență, în materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) vor fi examinate cauzele la acțiunile împotriva activității administrative realizate de către Comisia pentru Situații Excepționale, cauzele ce vizează eliberarea ordonanțelor de protecţie, cauzele la acţiunile privind confiscarea averii nejustificate, încuviinţarea spitalizării forţate şi tratamentului forţat, ce vizează luarea în custodie publică a străinilor şi de prelungire a duratei acesteia, cauzele care, potrivit legii,se judecă prioritar și de urgență (art. 192 Cod de procedură civilă), cauzele care, potrivit legii, se examinează în procedură scrisă, inclusiv care se examinează în lipsa părților, recursurile, cererile de revizuire, cauzele cu valoare redusă, conflictele de competență, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță, cererile de validare a creanțelor, recuzările/abținerile, cauzele aflate la etapa pronunțării a fazei dezbaterilor judiciare, cauzele accelerate în condițiile legii, adopțiile, cererile privind înapoierea copilului în statul reședinței sale obișnuite și cele privind exercitarea dreptului de vizitare a copilului, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv a cauzelor care prezintă prioritate, se va decide particular de completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

7. Alte cauze civile și de contencios administrativ se suspendă de drept.

8. În procesele prevăzute la pct. 6, când este posibil, instanţele judecătoreşti dispun măsurile necesare pentru desfăşurarea şedinţei de judecată prin videoconferinţă şi procedează la comunicarea actelor de procedură prin fax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.

9. Termenele de exercitare a căilor de atac în cauzele care se suspendă de drept, prevăzute la pct. 7, aflate în curs la data instituirii prezentei stări de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeaşi durată, de la data încetării stării de urgență. În cauzele care se suspendă de drept, în care au fost declarate căi de atac până la data emiterii prezentei dispoziții, dosarele se înaintează instanţei competente după încetarea stării de urgență.

10. Pentru cauzele nespecificate la pct. 6, inclusiv prin derogare de la pct. 7 din prezenta dispoziție, cu consimțământul participanților la proces, dezbaterile judiciare în primă instanță și instanța de apel se desfășoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezenţa participanţilor la şedinţa de judecată.

Dacă părțile şi alţi participanți la proces sunt reprezentați de avocați și/sau angajați ai persoanelor juridice de drept public sau privat, alți profesioniști, dezbaterile judiciare se desfășoară în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța apreciază că este necesară prezența participanților la şedinţa de judecată.

Prin derogare de la prevederile art. 218 din Codul administrativ, examinarea și soluționarea în fond a acțiunii în contencios administrativ are loc în procedură scrisă, cu excepţia cazurilor în care instanța de judecată apreciază necesitatea convocării participanților și/sau a reprezentanților în şedinţa publică.

11. În materie penală și contravențională vor fi examinate cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

Concomitent, în perioada stării de urgență în materie penală se vor examina cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigații speciale, măsurile asiguratorii, cauzele care se examinează în lipsa părților, recuzările/abținerile, conflictele de competență pozitive și negative, strămutările, conexările, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii plus ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel și recurs în cadrul cărora sunt persoane deținute (arestate), cauzele în care persistă riscul prescrierii faptei/atragerii la răspundere penală, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare, cauzele privind aplicarea prevederilor art. 313, 469, 4731, 4732, 4733 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, în situația în care, la judecarea lor participă persoane în detenție, cauzele în care există pericolul încălcării termenului rezonabil de judecare, alte cauze care reprezintă prioritate. Determinarea cauzelor în care există pericolul încălcării termenului rezonabil, inclusiv cauzele care reprezintă prioritate, se va decide particular de Completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul.

12. În perioada stării de urgență, prin derogare de la prevederile Codului de procedură penală, cauzele penale în ordine de recurs ordinar conform art. 447 din Codul de procedură penală, cauzele care nu sunt specificate în pct. 11, privind aplicarea dispozițiilor art. 33-35, 313, 469-473, 473/1, 473/2, 473/3 din Codul de procedură penală, se vor examina în procedură scrisă, fără desfășurarea ședinței de judecată, cu asigurarea participanților la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO. Solicitarea opiniei scrise a participanților la proces este obligatorie.

13. În perioada stării de urgență, prin derogare de la normele Codului contravențional, judecarea tuturor cauzelor în materie contravențională se va realiza în procedură scrisă, cu aplicarea prevederilor Cărții a II-a Capitolul VII/1 din Codul contravențional. Asigurarea pentru participanții la proces a garanțiilor procesuale ale dreptului la un proces, garantate de art. 6 CEDO, inclusiv solicitarea opiniei scrise a participanților la proces, este obligatorie.

14. Prin derogare de la prevederile pct. 12 și 13, în cazul în care, din materialele cauzei penale sau contravenționale derivă imposibilitatea judecării ei în procedură scrisă, inclusiv din motive de complexitate sporită, judecarea cauzei se va desfășura în ședință publică cu participarea fizică a participantului la proces, exclusiv în cazul în care completul de judecată în a cărui procedură se află dosarul va constata existența pericolului încălcării termenului rezonabil de judecare.

15. Alte cauze, nespecificate în pct. 11-14, pot fi suspendate printr-o încheiere a instanței de judecată. Reluarea examinării lor se va realiza din oficiu după încetarea situației excepționale și/sau în situația în care Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova va dispune altfel.

16. Ședințele judiciare care impun desfășurarea lor cu prezență fizică se vor organiza cu limitarea numărului de participanți, reieșind din normativul 4m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii, și vor dura nu mai mult de 60 minute. În acest context, completurile vor stabili termenele de judecată pentru atâtea cauze, încât să asigure respectarea acestor normative.

17. În condițiile legii, inclusiv dacă parametrii tehnici ai instanței și numărul participanților la proces permit, organizarea ședinței pentru dosarele ce se vor examina cu precădere conform prezentei dispoziții se va realiza și prin videoconferință.

18. Pe perioada stării de urgență, cauzele contravenționale în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel național și care vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale se vor examina în conformitate cu reglementările Dispoziției nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

19. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgență, instanţa de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.

Executarea pedepsei neprivative de libertate

20. În executarea pedepselor şi a măsurilor educative neprivative de libertate, executarea supravegherii prin prezentarea persoanei la serviciul de probaţiune, primirea vizitelor consilierului de probaţiune, precum şi obligaţiile de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, de a urma activităţi educaţionale, de a frecventa unul sau mai multe programe probaţionale se suspendă pe durata stării de urgență.

21. Pentru situaţiile în care termenul de supraveghere, durata supravegherii sau durata măsurii educative neprivative de libertate s-a încheiat în timpul stării de urgență, în raportul final se face menţiunea despre imposibilitatea obiectivă de executare. Calculul termenului de executare se suspendă pe perioada stării de urgență.

Executarea pedepsei privative de libertate

22. În executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, exercitarea dreptului de a primi vizite, exercitarea dreptului la vizită intimă, exercitarea dreptului de a primi bunuri prin sectorul vizită, precum şi recompensele constând în permisiunea de ieşire din penitenciar se suspendă.

23. Pentru persoanele condamnate la pedepse privative de libertate şi cele faţă de care sunt aplicate măsuri preventive privative de libertate se dublează durata şi numărul de convorbiri telefonice. În baza cererii deţinutului, se permite acordarea întrevederii de scurtă durată prin intermediul sistemelor de teleconferinţă prin platforme software acceptate de către instituţia penitenciară.

24. Pentru asigurarea securităţii locurilor de detenţie, la necesitate, se vor implica organele de apărare naţională, securitate şi ordine publică, inclusiv cu acordarea mijloacelor de transport în termene optime pentru intervenție promptă, în baza planurilor comune de interacțiune, care urmează a fi perfectate în termen de 72 ore de către subdiviziunile subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării și Ministerului Justiției.

25. În perioada carantinei prevăzute la art. 200 alin. (6) din Codul de executare se permite deţinerea persoanelor arestate preventiv în izolatoarele Inspectoratul General de Poliție sau Centrului Național Anticorupție.

Activitatea ministerelor/autorităților administrative centrale și a profesiilor juridice

26. Pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se dublează.

27. Avocaţii, notarii, executorii judecătoreşti, administratorii autorizați, experții sunt obligaţi, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activităţii, cu respectarea normelor sanitaro-epidemiologice. Începând cu data de 19 aprilie 2021, nerespectarea acestei obligaţii pe întreaga durată a stării de urgență constituie abatere disciplinară. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei dispoziţii.

28. Organele de conducere ale profesiilor prevăzute la pct. 27 vor lua măsurile necesare în vederea coordonării activităţii membrilor profesiei pe perioada instituirii stării de urgență vor verifica respectarea obligaţiilor prevăzute la pct. 27 şi vor dispune măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv vor examina solicitările unor membri ai profesiei privind întreruperea activității pe perioada stării de urgență și vor dispune, în cazuri justificate, întreruperea activității.

29. Întrunirea membrilor organelor colective (de autoadministrare) ale sistemului judecătoresc şi sistemului procuraturii, ale profesiilor juridice pe perioada regimului stării de urgență are loc prin intermediul sistemului de teleconferinţă.

Întrunirea fizică în şedinţă poate avea loc doar în cazuri excepţionale, cu asigurarea tuturor măsurilor sanitar-epidemiologice.

Acțiunile împotriva activității administrative realizate de către Comisia pentru Situaţii Excepţionale

30. Competenţa exclusivă pentru examinarea acțiunilor împotriva dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale aparţine Curţii de Apel Chișinău.

Cauza se judecă în termen de 72 de ore de la data repartizării dosarului completului de judecată. Hotărârile și încheierile motivate ale Curţii de Apel Chişinău se contestă în termen 48 de ore de la momentul pronunțării. Recursul se examinează în termen de 72 de ore de la repartizarea dosarului completului de judecată.

31. Instanța de judecată nu este în drept să suspende actele administrative individuale contestate.

32. Acțiunea depusă nu suspendă efectele actului contestat.

33. Prevederile Codului administrativ, ale Codului de procedură civilă sunt aplicabile la examinarea cauzelor în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei dispoziţii.

34. Pct. 9 din Dispoziția nr.1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova se completează cu lit. e) cu următorul conținut:

„e. Autoritatea Aeronautică Civilă în domeniul supravegherii siguranței zborurilor și securității aeronautice”.

35. Se suspendă, pe perioada stării de urgență, acțiunea art. 21 din Legea nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar privind dreptul la acordarea premiilor unice.

36. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A.:

1) lotul de 120 000 doze de vaccin Гам-КОВИД-Вак (Sputnik V), acordate Guvernului Republicii Moldova cu titlu de donație, importate din Federația Rusă de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de beneficiar (partea contractantă);

2) lotul de 62 000 doze de vaccin Гам-КОВИД-Вак (Sputnik V), acordate pentru raioanele de est ale Republicii Moldova cu titlu de donație, importate din Federația Rusă de către IS „ЛЕКФАРМ”.

37. Agenţia Medicamentului si Dispozitivelor Medicale va elibera autorizație de import pentru loturile de vaccin menționate la pct. 36.

38. Prin derogare de la prevederile subpc. 9) al pct. 6 din Regulamentul cu privire la modul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2010, prețul de producător la vaccinurile împotriva COVID-19 sau împotriva altei boli infecțioase, care a determinat instituirea stării de urgență, se va stabili în cuantumul solicitat de producător sau de deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului.

39. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

40. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin dispozițiile ulterioare.

41. Prezenta dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Prim-ministru interimar, președinte al Comisiei AURELIU CIOCOI

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!