ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Sergiu Palihovici: ”În sectorul mediului reforma instituţională este o prioritate”

13:43 | 04.03.2015 Categorie: Societate

Interviu acordat AIS MOLDPRES de către ministrul Mediului, Sergiu Palihovici.

Întrebare: Dle ministru, cum apreciați la ora actuală sectorul mediului din Republica Moldova și cum îl vedeți în perspectivă?

Răspuns: Din cîte am reușit să cunosc despre situația din sectorul ecologic din țară pot să concluzionez că activitățile economice, împreună cu cele umane, au un impact considerabil asupra mediului înconjurător. Mii de tone de deşeuri care se acumulează anual încă nu sînt gestionate în mod integrat, nu sînt sortate şi reciclate, poluează solul, apele, aerul. Cele peste trei mii de rîuri mici care formează reţeaua hidrografică a ţării au ajuns canale de acumulare şi scurgere a deşeurilor. Solurile care sînt considerate bogăţia principală a ţării îşi pierd humusul şi se află în proces de degradare, iar educaţia ecologică încă nu face parte din programul şcolar. Sistemul instituțional și administrativ care funcționează astăzi în domeniul protecţiei mediului nu face față cerinţelor şi provocărilor timpului.

Pentru realizarea obiectivelor trasate de către noul Guvern cea mai mare provocare este implementarea angajamentelor și obligațiunilor asumate de R. Moldova în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, realizarea prevederilor Strategiei de mediu. Mă refer în special la cele ce țin de asigurarea armonizării legislației naţionale din domeniul mediului la cea europeană. În perspectivă ne-am propus un plan de reformare instituțională a ministerului, programat pentru perioada 2015-2016. Este vorba de un plan complex pentru realizarea căruia nu sînt suficiente doar eforturile unei singure instituţii, de aceea mizăm pe susţinerea tuturor instituţiilor de stat, organizaţiilor neguvernamentale, mediului academic şi cel de afaceri, or, finalmente, grija faţă de natură trebuie să fie o cauză a tuturor.

Î.: Pe parcursul ultimilor ani autoritatea centrală de mediu a realizat mai multe proiecte menite să îmbunătăţească serviciile de asigurare cu apă şi canalizare. Totuşi, în multe localităţi din ţară situaţia rămîne complicată. Ce intenţionaţi să faceţi în această direcţie?

R.: Voi specifica doar că din sursele Fondului Ecologic Național, în perioada anilor 2009-2014, au fost construite/reabilitate 1180,1 km de apeduct, 217,77 km de rețele de canalizare, au fost conectați la sisteme centralizate de apă 131 486 cetățeni și la reţele de canalizare - 41 322 cetățeni, fiind construite 65 sonde arteziene. Evident că este insuficient, or, proiectele de aprovizionare cu apă și canalizare vor rămîne prioritare în activitatea ministerului. În prezent, în cadrul Ministerului Mediului sînt monitorizate și coordonate mai multe proiecte investiționale în sectorul alimentării cu apă și sanitație a populației din R. Moldova. Astfel, în scurt timp urmează să fie semnate trei memorandumuri – cu KfW Development Bank (Germania), cu Agenția Elvețiană de Dezvoltare și Cooperare şi Agenția Austriacă de Dezvoltare. Ca urmare a acestora va fi extins apeductul Chişinău – Străşeni – Călăraşi, vor fi asigurate cu apă şapte sate din raionul Floreşti, fiind construit un sistem de eliminare a apelor reziduale la Cantemir. Concomitent, cu susținerea Comisiei Europene,  a Băncii Mondiale,  Băncii Europene pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiţii (BEI) ş.a. vor avea continuitate mai multe proiecte prevăzute în Planul naţional de aprovizionare cu apă şi canalizare. Bunăoară, ”Programul de dezvoltare a companiilor de apă în şase raioane”, susţinut de BERD, BEI, FIV va fi finalizat în anul curent. Cu suportul BERD a fost efectuat Studiul de fezabilitate al proiectului „Alimentarea cu apă a regiunii de Nord a Republicii Moldova” în baza apeductului Soroca-Bălţi. Este în desfășurare un proiect-pilot pentru alimentarea raionului Nisporeni cu apă din rîul Prut. Sînt doar cîteva din programele gestionate de Ministerul Mediului care au scopul să aducă apă de calitate în orice gospodărie. Şi nu ne vom opri aici.

Î.: Mai multe proiecte ale Ministerului Mediului sînt practic imposibil de realizat fără asistență străină. Pe lînga contactele deja stabilite de instituție aveți intenția să extindeţi colaborarea cu donatorii  externi?

R.: Sectorul protecției mediului este puternic dependent de asistența externă. Susţinerea oferită pîna în prezent ne-a ajutat să obținem rezultate semnificative, atît la capitolul consolidării capacităților instituționale, cît și în contextul îmbunătățirii infrastructurii de mediu. Astfel, numai pe parcursul anului 2014 au fost susținute de diverși donatori peste 30 de proiecte de asistență tehnică și de investiții capitale în valoare de 36,1 milioane de euro. 

Pentru realizarea obiectivelor trasate de către Guvern vom continua să cooperăm cu comunitatea donatorilor, pentru a diversifica asistența externă acordată sectorului și a extinde formele de parteneriat. Vom utiliza platforma Consiliului Sectorial de Coordonare, care ne permite să luăm decizii coordonate și bine argumentate pentru prezentarea și promovarea propunerilor de asistență externă. Vom orienta fluxul de asistență, asigurînd distribuirea echitabilă pe fiecare domeniu care necesită suportul donatorilor. Vom discuta în format bilateral cu un șir de țări care oferă suport în cadrul Asistenței  Oficiale pentru Dezvoltare (AOD) și pentru care protecția mediului este o prioritate pentru susținere  - Cehia, Austria, Elveția, Germania, Slovacia etc. Desigur avem în plan să extindem  cooperarea în cadrul AOD şi cu alte țări: Lituania, Slovenia, România, Ungaria.

Î.: Planificați să modificați structura instituțiilor subordonate Ministerului Mediului și ce idei aveţi referitor la Agenția „Moldsilva”?

R.: Reforma instituțională în sectorul de mediu este o prioritate în Programul Guvernului pentru anii 2015-2018 la capitolul „Protecția mediului”. Aceasta a fost determinată de lipsa principiului delimitării atribuţiilor clare în cadrul Ministerului Mediului și instituţiilor din subordine. Este vorba anume de atribuțiile de elaborare a politicilor, implementarea lor şi controlul respectării legislaţiei, unde au fost ignorate prevederile Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. Atît ministerul, cît și majoritatea agențiilor și serviciilor din subordinea ministerului exercită astăzi cel puțin două din acele funcții pe care trebuie să le exercite o agenție cu funcții de implementare și reglementare. Unele activități ale instituțiilor noastre condiționează apariția conflictelor de interese și a elementelor coruptibile. Totodată, unele agenții asigură implementarea politicilor doar în cîteva domenii (gestionarea resurselor minerale, gestionarea resurselor de apă, resurselor piscicole, reglementarea activităților nucleare și radiologice). Pentru celelalte domenii cum ar fi calitatea și protecția aerului, solului, biodiversitatea, ariile naturale protejate de stat, gestionarea deșeurilor și substanțelor chimice, nu există structuri care să asigure implementarea politicilor sectoriale.

Prin semnarea Acordului de Asociere R. Moldova - UE ne-am asumat angajamente de implementare a unor mecanisme și instrumente de mediu noi. De aici urmează clar că pe măsură ce se adoptă noi legi în domeniu trebuie de creat și structurile necesare pentru implementarea acestora. Și iată aici venim cu ideea de a crea o Agenție de Mediu (cu trei filiale regionale: Nord, Centru şi Sud)  care va asigura implementarea noilor politici de profil, poate cu anexarea agențiilor existente astăzi.

În ceea ce privește Agenția „Moldsilva”: actualmente această instituție este subordonată direct Guvernului și îndeplinește trei funcții: elaborează politicile în sector, asigură implementarea acestora și controlul respectării legislației prin intermediul Gărzii forestiere. Totuşi, se atestă o încălcare majoră a prevederilor Legii privind administrația publică centrală de specialitate în activitatea acestei Agenții. De aceea, vom promova ideea de a delimita funcțiile Agenției „Moldsilva” astfel încît elaborarea politicilor de gestionare, protecție și dezvoltare a fondului forestier, a florei și faunei să fie asigurată de Ministerul Mediului, controlul respectării legislației forestiere să se regăsească la Inspectoratul Ecologic de Stat (astăzi Garda forestieră dublează funcțiile acestui inspectorat), iar Agenția propriu-zisă  să asigure doar funcții de gestionare a sectorului forestier și de implementare a politicilor și să treacă în subordinea Ministerului Mediului. 

Consider foarte important faptul ca reforma și modernizarea instituțională să fie realizate în mod prioritar, altminteri, riscăm să construim ceva pe un fundament nedurabil și să eșuăm în realizarea obiectivelor stabilite în Acordul de Asociere R. Moldova - UE și în Strategia naţională de mediu.

Î.: Care este în prezent sectorul gestionat de Ministerul Mediului unde trebuie de lucrat mai mult și respectiv vedeţi un domeniu despre care se poate de spus că este într-o perfectă ordine?

R.: Nu cred că pot numi un anumit sector în care se poate de spus că totul este bine. Deși sînt inițiate unele activități în domeniul creării sistemului integrat de gestionare a deșeurilor, managementului resurselor de apă pe principiul bazinelor hidrografice, în domeniul managementului durabil al solurilor și terenurilor, mai trebuie de muncit mult în aceste sectoare ca să putem spune că avem o situație relativ bună. Cea mai gravă situație, după părerea mea, o avem în domeniul calității aerului. Ministerul Mediului nu are o structură care s-ar ocupa de acest aspect. Nu există încă o strategie de protecție a aerului atmosferic care să ne ghideze activitățile în acest sector. Starea actuală a calităţii aerului și lipsa cadrului instituțional, legislativ și strategic în domeniu impune  un șir de măsuri urgente ce ar ţine de reducerea emisiilor de poluanţi, a emisiilor gazelor cu efect de seră în toate sectoarele economiei naţionale. Mai mult, o bună parte din angajamentele asumate în Acordul de Asociere țin de acest domeniu, iar în condițiile menționate implementarea acestui capitol rămîne a fi o provocare majoră pentru minister.  

Vă mulţumim şi vă urăm mult succes în activitate!

Sergiu Palihovici este născut la 6 aprilie 1971, în satul  Vadul Raşcov, raionul Şoldăneşti. Studii: Universitatea de Stat din Moldova,  Academia  de Studii Economice din Moldova, Institutul  European de Studii Politice de pe lîngă Consiliul Europei (Franţa). Pînă a fi numit în februarie 2015 în postul de ministru al Mediului a deţinut funcţia de Secretar General adjunct al Guvernului R. Moldova. Căsătorit, doi copii.

(Reporter L. Grubîi, editor A. Răileanu)

img15001426

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!