ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

Republica Moldova 30 de ani de independență

Comunicat de presă al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

17:11 | 02.03.2021 Categorie: Comunicate

Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Chişinău, 2 mar. /MOLDPRES/. În cadrul ședinței ordinare publice din 2 martie 2021, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), potrivit misiunii și atribuțiilor conferite de legea-cadru, a aprobat decizii aferente pieței financiare non-bancare, mai cu seamă:

I. Reglementare

* Proiectul de modificare a Hotărârii CNPF nr. 8/15/2009 cu privire la aprobarea unor regulamente, care are drept scop aducerea în concordanță a actelor normative din domeniul de reglementare a activității birourilor istoriilor de credit cu prevederile Legii nr. 23/2020. Este vorba de Regulamentul cu privire la modul de prezentare a informațiilor la biroul istoriilor de credit și de eliberare a raportului de credit. În contextul obligării birourilor istoriilor de credit să efectueze schimb reciproc de informații, în scopul oferirii informației complete referitoare la istoria de credit, prin proiect au fost stabilite condițiile (inclusiv de plată) și modul de prezentare a informației aferente istoriilor de credit (prezentarea raportului de credit) de la un birou al istoriilor de credit către alte birouri. De asemenea, au fost stabilite obligațiile și sarcinile care trebuie executate de către birouri în cadrul schimbului reciproc de informații precum: asigurarea din cont propriu a condițiilor tehnice pentru interconectarea cu sistemele informaționale ale altor birouri, utilizarea informației obținute în cadrul schimbului informațional doar în scopul statuat de lege; asigurarea cerințelor de securitate informațională; aplicarea tarifelor similare ca și pentru ceilalți participanți la schimbul informațional etc.;

* Regulamentul privind reorganizarea societății pe acțiuni, care derivă din necesitatea conformării legislației modificărilor operate în Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni, Legea nr. 171/2012 privind piața de capital, Codul Civil, aferente reorganizării societăților pe acțiuni. Principalele prevederi ale Regulamentului se referă la următoarele aspecte: detalierea și specificarea concretă a informației, care trebuie să fie inclusă în proiectul contractului de fuziune, precum și proiectul dezmembrării; exceptările aplicate în cazul fuziunii prin absorbție ale întreprinderilor în posesiune majoritară de 100 la sută, inclusiv aprobării chestiunilor aferente reorganizării de către adunarea generală a acționarilor; formalitățile de publicitate în cazul fuziunii/dezmembrării; cerințele privind data întocmirii raportului de evaluare; detalii cu referire la examinarea, de către evaluatori, a proiectului contractului de fuziune și a proiectului dezmembrării; cerințele privind conținutul raportului privind corectitudinea determinării proporției de convertire și răspunderea experților însărcinați cu întocmirea raportului de evaluare etc. De asemenea, Regulamentul se referă la etapele, termenele reorganizării, procedura de aprobare a deciziilor aferente reorganizării, modalitatea de dezvăluire a informațiilor ce vizează reorganizarea, precum și efectele reorganizării față de societățile implicate, precum și față de terți.

II. Autorizare

* Modificarea Hotărârii CNPF nr. 14/1/2017 cu privire la retragerea licenței societății ”SIGUR-ASIGUR” SA, care prevede excluderea termenului (48 de luni) stabilit pentru transferul portofoliului deținut sau a rezoluțiunii contractelor de asigurare de viață;

* Avizarea persoanelor desemnate în funcția de administrator (B. Susanu) și contabil-șef (I. Botica) ai Agentului de asigurare ”ASIGTRANS” SRL, cu eliberarea avizelor corespunzătoare. De asemenea, a fost autorizată înregistrarea entității menționate în Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance;

* Aprobarea prețului de vânzare conform actelor de reevaluare a părților-sociale deținute de administratorul fiduciar ”BV Fiduciar Invest” SA, care se expun la vânzare în modul stabilit de legislație;

* Acordul prealabil companiilor fiduciare ”BV Fiduciar Invest” SA și ”Econ-Renaștere” SA pentru procurarea valorilor mobiliare de stat;

* Prospectul ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul Diaconu Gheorghe, obiectul căreia îl constituie procurarea a 21 509 acțiuni ordinare nominative emise de Întreprinderea piscicolă ”COSTEȘTI” SA, la prețul de 40 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data anunțării;

* Prospectul ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul ”MALVICON –PLUS” SRL, obiectul căreia îl constituie procurarea a 16 689  acțiuni ordinare nominative emise de SA ”PRESUDOR”, la prețul de 16,00 lei per acțiune, cu durata de 15 zile din data anunțării;

* Prospectul ofertei de preluare benevolă, inițiată de ofertantul Igor Gangur, obiectul căreia îl constituie procurarea a 707 acțiuni ordinare nominative emise de SA ”SPICUȘOR-BL”, la prețul de 50,00 lei per acțiune, cu durata de 21 zile din data anunțării;

* Autorizarea reorganizării SA ”PERSPECTIVA” prin transformare în societate cu răspundere limitată;

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acțiuni ale SA ”BAZA DE TRANSPORT AUTO nr. 31 CHIȘINĂU”,  în sumă de 2 100 620 lei în număr de 210 062 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei, din contul convertirii datoriilor creditoriale;

* Înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a restructurării emisiunii anterioare de valori mobiliare plasate de ÎCS ”LEMI INVEST” SA și a majorării capitalului social cu 5 700 000 lei prin majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 10 lei la 200 lei din contul capitalului propriu. Capitalul social al societății după restructurarea emisiunii va constitui 6 000 000 lei, divizat în 30 000 acțiuni ordinare nominative de clasa I cu valoarea nominală de 200 lei;

* Efectuarea înscrierii în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de societățile pe acțiuni:

- ”Publicația periodică PIAȚA AUTO”, în număr de 100 acțiuni ordinare nominative, urmare a lichidării și radierii acesteia din Registrul de stat al persoanelor juridice;

- ”AURNECVIN”, în număr de 2000 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul reorganizării prin transformare în societatea cu răspundere limitată;

- ”CONSIND”, în număr de 2000 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul reorganizării prin transformare în societatea cu răspundere limitată;

- ”DAAC-FENIX”, în număr de 909477 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul finalizării procedurii de dizolvare/lichidare și radierea persoanei juridice din Registrul de stat al persoanelor juridice.

III. Supraveghere

* Prescrierea față de administratorii a 22 de organizații de creditare nebancară, amendarea a 26 de administratori și  atenționarea a 7 administratori în vederea conformării activității la cerințele legislației privind mărimea minimă a capitalului social la data de 1 ianuarie 2021, cu notificarea CNPF;

* Dispunerea controlului complex privind verificarea respectării legislației aferente domeniului pieței de capital de către societatea de investiții SC „Broker M-D” SA pentru perioada de activitate 01.03.2018 – 01.03.2021.

Orice material publicat pe pagina web a I.P. „Agenția Informațională de Stat „Moldpres” este proprietatea intelectuală a Agenției, fiind protejată de legislația privind drepturile de autor și drepturile conexe. Preluarea și/sau folosirea acestora se va face doar cu referință obligatorie la sursă și fără denaturarea textului. Vă mulțumim pentru înțelegere!